Zatrzymaj odstrzał wilków w Słowacji

Sz. P. Ing. Andrej Droba
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Słowackiej

 

Szanowny Panie Ambasadorze,

zwracam się do Pana z apelem o natychmiastową interwencję dotyczącą wstrzymania decyzji odstrzału wilków w Republice Słowackiej w sezonie łowieckim 2020/2021, wydanej przez słowackiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27.10.20201.

W obliczu wagi i pilności problemu, proszę o niezwłoczne przekazanie niniejszego apelu Premierowi Republiki Słowackiej Igorowi Matovičovi oraz Prezydent Republiki, Zuzannie Čaputovej.

Postanowienie słowackiego Ministerstwa Rolnictwa jest nie tylko szkodliwe dla dzikiej przyrody (również tej transgranicznej), ale też niezgodne z prawem Unii Europejskiej w zakresie art. 2 ust. 2 i art. 14 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, z późniejszymi zmianami.

W toku postępowania naruszeniowego, które toczyło się przeciwko Republice Słowackiej w Komisji Europejskiej, stwierdzone zostało naruszenie ww. artykułów dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do wilka. Uznano też brak kompletnych danych na temat wielkości populacji wilka i jej dynamiki, bez których nie można zezwolić na regulację jej liczebności. Wbrew podjętym wówczas przez Republikę Słowacką zobowiązaniom, dotyczącym monitorowania populacji wilka jako warunku niezbędnego do ustalania liczebności osobników przeznaczonych do odstrzału, polowania dalej nie są poparte odpowiednimi badaniami, które umożliwiłyby wiarygodne ustalenie liczebności populacji.

W dalszym ciągu brakuje też informacji pozwalających ocenić transgraniczne oddziaływanie redukcji słowackiej populacji wilka na kondycję populacji w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Od 1 do 29 listopada 2020 zabito 17 wilków, z czego aż 5 w 23-kilometrowej strefie nadgranicznej. Polowanie w tej strefie ma bezpośredni negatywny wpływ na transgraniczną populację wilka podlegającej ścisłej ochronie gatunkowej na terenie Polski.

Należy także zwrócić uwagę na kwestie mające o wiele szersze, bo ponadregionalne znaczenie. Znajdujemy się obecnie w trakcie największego kryzysu bioróżnorodnościowego w dziejach ludzkości. Dzikie zwierzęta stanowią jedynie 3% ogólnej masy kręgowców na Ziemi, a duże drapieżniki zaledwie niewielki ułamek tej ostatniej liczby. Tymczasem to właśnie one decydują o integralności i zdrowiu ekosystemów. Działania rządu słowackiego stoją w sprzeczności z międzynarodową Konwencją o różnorodności biologicznej (sygnowaną przez Radę Decyzją 93/626/EWG), która stanowi m.in., że sygnatariusze powinni współpracować „z innymi rządami oraz organizacjami międzynarodowymi, aby zapewnić ochronę [...] różnorodności biologicznej” oraz „oceniać możliwy wpływ decyzji na różnorodność biologiczną lub swoich sąsiadów”. Ponieważ brak rzetelnych badań dotyczących wielkości populacji słowackiego wilka, nie sposób mówić o wiarygodnej ocenie tego, jak odstrzał wpłynie na różnorodność biologiczną na Słowacji oraz w państwach sąsiadujących, w tym zwłaszcza w Polsce. Nasz kraj włożył ogromny wysiłek w odtworzenie właściwego stanu ochrony wilków jako ważnego - dla przyrody i gospodarki (ograniczanie szkód w uprawach leśnych i rolnych) elementu ekosystemu.

W związku z powyższymi, raz jeszcze proszę o możliwie pilne przekazanie tego apelu do Premiera i Prezydent Republiki Słowackiej.

Z poważaniem

 


1.  https://www.mpsr.sk/aktualne/kvota-lovu-vlka-draveho-v-polovnickej-sezone-2020-2021/16019/


Apel do Ambasadora Republiki Słowackiej zostanie wysłany w języku angielskim w poniższym tłumaczeniu: 

His Excellency
Ing. Andrej Droba
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic

 

Your Excellency,

I am writing to you to call on the Slovak authorities to immediately suspend the decision to kill wolves in the Slovak Republic during the 2020/2021 hunting season, issued by the Ministry of Agriculture and Rural Development on 27 October 20201. Due to the seriousness and urgency of this issue, I urge you to immediately pass on this appeal to Prime Minister of the Slovak Republic, Mr. Igor Matovič, and the President of the Republic, Ms. Zuzanna Čaputova.

The decision of the Slovak Ministry of Agriculture to kill wolves is not only harmful to wildlife in Slovakia as its impact is transboundary. What is more, the decision is incompatible with European law - Articles 2(2) and 14 of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, as amended.

In the course of the infringement proceedings against the Slovak Republic in the European Commission, a breach of the above-mentioned articles of the Habitats Directive was found with regard to the wolf. It was also found that there were no complete data on the size and dynamics of the wolf's population in Slovakia available, without which regulation of this population’s numbers must not be allowed. Contrary to the commitments made at that time by the Slovak Republic to monitor the wolf population as a precondition for determining the numbers of wolf individuals intended for culling, wolf hunting remains unsupported by adequate research which would allow reliable assessment of the population numbers.

Additionally, there is no sufficient information which would allow assessment of the cross-border impact of the reduction of the Slovak wolf population on the condition of wolf populations in Poland, the Czech Republic and Hungary. Between 1 and 29 November 2020, 17 wolves were killed, 5 of them within the 23 km long border zone. Hunting in this zone has a direct adverse impact on the cross-border wolf population which is under strict protection on the Polish side of the border.

Consideration should also be given to issues which are of much broader character and are of supra-regional significance. We currently witness the greatest biodiversity crisis in human history. Wild animals make up only 3% of the total mass of vertebrates on Earth, and large predators constitute only a small fraction of them. Meanwhile, they are the ones that determine the integrity and health of ecosystems. The actions of the Slovak Government are in stark contradiction with the International Convention on Biological Diversity (signed by the Council by Decision 93/626/EEC), which states that the signatories should cooperate 'with other governments and international organisations to ensure the protection of [...] biodiversity' and 'assess the possible impact of decisions on biodiversity or on their neighbours'. In the absence of reliable studies on the wolf population numbers in Slovakia, no credible assessment can be conducted of how the wolf culling will affect biodiversity in Slovakia and neighbouring countries, particularly in Poland. My country has made great efforts to restore the proper state of protection of wolves which are an important element of the ecosystem, playing a vital role for both, nature and the economy (reducing damage to forest and agricultural crops).

In view of the above, I would like to once again ask you to urgently refer this appeal to the Prime Minister and the President of the Slovak Republic.

Yours sincerely,

 


1.  https://www.mpsr.sk/aktualne/kvota-lovu-vlka-draveho-v-polovnickej-sezone-2020-2021/16019/