Szanowny Pani Ministrze,

w związku z odbywającymi się w otulinie Magurskiego Parku Narodowego polowaniami zbiorowymi apeluję o utworzenie tam strefy ochronnej dla zwierząt łownych. Gospodarka łowiecka mająca miejsce w obszarze otuliny Magurskiego Parku Narodowego kłóci się z celem powoływania otuliny zapisanym w ustawie o ochronie przyrody art. 5., pkt. 14.: „Otulina winna stanowić strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”.

Panie Ministrze, zgodnie ze swoimi kompetencjami, wynikającymi z art. 11 ustawy o ochronie przyrody w otulinie może Pan utworzyć na drodze rozporządzenia Ministra Środowiska strefę ochronną zwierząt łownych na bezcennym przyrodniczo obszarze. Rozporządzenie zabraniające odstrzałów redukcyjnych w otulinie parku narodowego byłoby zapewnieniem niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych oraz stanowiłoby modelowy i wyznaczający wysokie standardy ochronne. Jest to działanie konieczne dla ochrony zwierząt, których matecznikiem jest Magurski Park Narodowy. Proszę o zdecydowane działania w tej sprawie.

Z poważaniem,

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wysyłka zakończona

NIE dla polowań w otulinie 
Magurskiego Parku Narodowego