Szanowny Panie Ministrze Środowiska oraz Szanowny Panie Dyrektorze Magurskiego Parku Narodowego,

zwracam się do Panów z apelem o pilne wstrzymanie prac na drodze R1909, przebiegającej przez Magurski Park Narodowy. Droga ta remontowana jest z poważnym naruszeniem prawa, wbrew społeczeństwu, a przede wszystkim wbrew wymogom ochrony unikatowej w skali Europy dzikiej przyrody. Proszę o zatrzymanie prac oraz zamknięcie drogi R1909 Kremna – Żydowskie – Grab dla ruchu samochodowego i udostępnienie jej jedynie pieszym i rowerzystom.

Dlaczego jest to ważne?

Inwestor rozpoczął asfaltowanie newralgicznego przyrodniczo odcinka drogi R1909 Krempna – Żydowskie – Grab, pomimo że nie wystąpił o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych (art. 15 ust. 3 o.p.).

Nie ma wątpliwości, że prowadzenie prac budowlanych ciężkim sprzętem na terenie parku narodowego powoduje płoszenie, niepokojenie oraz niszczenie siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, których występowanie w okolicy udokumentowali eksperci. Chodzi m.in. o wilka, rysia, żbika, orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła białogrzbietego, puszczyka uralskiego, kobczyka, dzierzbę czarnoczelną, traszkę grzebieniastą i kumaka górskiego.

Wyasfaltowanie drogi R1909 zintensyfikuje ruch samochodowy i zwiększy prędkość pojazdów, co z kolei podwyższy ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami. To zaś poza zagrożeniem życia ludzi, będzie pociągało za sobą niewyobrażalne straty przyrodnicze. Drogę tę bowiem przecina jeden z najważniejszych szlaków migracyjnych wszystkich żyjących w Polsce dużych drapieżników, a wiele z gatunków ptaków z tego terenu umieszczonych jest w załączniku I dyrektywy ptasiej. Wiele z nich stanowi również przedmiot ochrony w ostoi Natura 2000 Beskid Niski i Ostoja Magurska.

Przeciwko remontowi tej drogi list do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wysłało ponad 5 tysięcy osób.

Z poważaniem, 
[Twoje imię i nazwisko]

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Liczba wysłanych:

5750

Wysyłka zakończona

NIE dla drogi w Magurskim Parku Narodowym