Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle.

Zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o poparcie skutecznej ochrony lasów w planowanym na 8 czerwca 2021 r. głosowaniu własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 r. Apelujemy o poparcie dokumentu w formie w jakiej został on przegłosowany w Komisji ENVI w piątek 28.05.21. Szczególnie prosimy o zagłosowanie za odrzuceniem zgłoszonych przez Alexandra Bernhubera z Europejskiej Partii Ludowej poprawek:

 • nr 3 oraz 16 – wzywających do zwiększenia zakresu dopuszczalnej aktywności ludzkiej w obszarach ściśle chronionych, w tym polowań rekreacyjnych (!)
 • nr 4 – wykreślającej wezwanie do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów
 • nr 5 – wykreślającej wezwanie do priorytetyzacji ochrony bioróżnorodności i klimatu w nowej Strategii Leśnej UE
 • nr 7 – pomijającej wezwanie do wprowadzenia opartych o bioróżnorodność wskaźników dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej
 • nr 8 – wzywającej do wprowadzenia kryteriów zrównoważonego użycia biomasy w energetyce zamiast dostosowania regulacji unijnych dotyczącej tej kwestii (m.in. dyrektywy RED II) do założeń Strategii Bioróżnorodności i Prawa Klimatycznego

Z radością przyjęliśmy zeszłotygodniową decyzję Komisji ENVI o przyjęciu projektu własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej Strategii Bioróżnorodności UE do 2030. Przegłosowany dokument zawiera kluczowe dla ochrony lasów zapisy dotyczące ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów, reformy gospodarki leśnej a także rewizji podejścia do spalania biomasy leśnej w celu wytworzenia energii. Tymczasem, przyjęcie wymienionych wyżej poprawek, o których odrzucenie prosimy, będzie ciosem dla podejmowanych przez UE i oczekiwanych przez międzynarodowe społeczeństwo starań mających na celu zatrzymanie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Lasy to najbardziej bioróżnorodne i wiążące największą ilość węgla ekosystemy spośród wszystkich ekosystemów lądowych. Ich skuteczna ochrona jest niezbędna w walce z kryzysem. Najcenniejsze z nich – lasy pierwotne i starodrzewy, których w UE pozostało ok. 2-3%, powinny zostać uwolnione od presji związanej z działalnością człowieka. Dlatego bezwzględnie powinny zostać one objęte ścisłą ochroną, która rozumiana być powinna, jako brak ingerencji w naturalne procesy przyrodnicze. Niedopuszczalna jest zgoda na polowania w takich miejscach! Pozostałe lasy powinny być gospodarowane w sposób stawiający na pierwszym miejscu ochronę bioróżnorodności a także przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu bez rezygnowania przy tym z ich ważnych funkcji ekonomicznych i społecznych. Konieczna jest także zmiana podejścia do spalania biomasy dla wytworzenia energii. Obecnie 50% zużywanego drewna jest spalana, co bezpodstawnie uznawane jest za zrównoważony sposób wytwarzania energii i zaliczane do osiągania celów klimatycznych przez Państwa Członkowskie. Rezygnacja z traktowania biomasy leśnej jak OZE i odejście od jej subwencjonowania w ramach rewizji Dyrektywy RED II pomogłoby zmniejszyć pozyskanie drewna i presję na wycinki w lasach.

Z poważaniem

 


List zostanie wysłany w poniższej wersji anglojęzycznej:


 

Dear Member of the European Parliament,

We, the undersigned, are asking you to please support effective forest protection in the planned 8 June 2021 vote on the European Parliament's own initiative on the EU Biodiversity Strategy to 2030.

We urge you to support the document/ the Biodiversity Strategy 2030 as it was voted on in the ENVI Committee on Friday 28.05.21.

In particular, we ask you to vote against the following Amendments tabled by Mr. Alexander Bernhuber of the European People's Party:

 • No 3 and 16, which call for an increase in the scope of permissible human activities in strictly protected areas, including recreational hunting (!);
 • No 4 which deletes the call for strict protection of primeval and ancient forests;
 • No 5 which deletes the call for prioritisation of biodiversity and climate protection in the new EU Forestry Strategy;
 • No 7 which omits the call for the introduction of biodiversity-based indicators for sustainable forest management;
  No 8 which calls for introduction of sustainability criteria for the use of biomass in the energy sector instead of adapting the EU regulation on this issue (e.g. RED II Directive) to the requirements of the EU Biodiversity Strategy and the EU Climate Law.

We welcomed last week's decision of the ENVI Committee to adopt the draft of the European Parliament's own initiative concerning the EU Biodiversity Strategy until 2030. The voted document includes provisions that are crucial for effective forest protection, concerning protection of primary forests and old-growth forests, forest management reform and revision of the approach to burning forest biomass for bioenergy.

The adoption of the aforementioned amendments, which we ask to be rejected, will be a blow to the EU's efforts, much expected by international community, to halt the climate and environmental crisis. As forests are the most biodiverse terrestrial ecosystems and vital carbon sinks, their effective protection is crucial for combating climate change.

The most valuable primary forests and old-growth forests, only about 2-3% of which remain in the EU, should be relieved from the pressure caused by human activity. It is therefore imperative that they be placed under strict protection, which should be understood as ensuring no interference with natural processes. The management of such remaining forests should prioritise the protection of biodiversity as well as mitigation and adaptation to climate change, without sacrificing their important economic and social functions. It is absolutely unacceptable to allow hunting in such places. It is of utmost importance to change the current approach to burning biomass for bioenergy production. At present, 50% of wood consumed in the EU is being burnt, which is groundlessly regarded as a sustainable way of generating bioenergy and counted for meeting climate targets by the Member States. Ending the treatment of forest biomass as RES and moving away from its subsidization within the framework of the revision of the RED II.

Directive would contribute to reducing wood harvesting and the pressure on forest in Europe and all around the world.

Yours faithfully,

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Liczba wysłanych:

2762

Wysyłka zakończona.

Dziękujemy.

Lasy ściśle chronione wolne od zabijania i cięć