Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego

Apeluję do Państwa o poparcie zdecydowanej ochrony lasów w ramach Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 r. w czasie głosowania Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego w dniu 27. maja 2021 r. 

Proszę w szczególności o zagłosowanie za następującymi poprawkami do projektu własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego dotyczącego Strategii Bioróżnorodności w ich brzmieniu zgodnym z kompromisem z dnia 17.05.21:

  • poprawka nr 6 dotycząca mapowania i objęcia ochroną ścisłą lasów pierwotnych i starodrzewów,
  • poprawka nr 6A dotycząca moratorium na wycinki w lasach pierwotnych i starodrzewach,
  • poprawka nr 23 dotycząca konieczności priorytetyzacji ochrony bioróżnorodności i klimatu w Strategii Leśnej UE,
  • poprawka nr 24 dotycząca potrzeby dostosowania regulacji UE w kwestii wykorzystania biomasy do produkcji energii do założeń Strategii Bioróżnorodności i Prawa Klimatycznego.

Przyjęcie wymienionych wyżej poprawek jest zagrożone na skutek zgłoszenia przez Europejską Partię Ludową i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów alternatywnych poprawek, których treść nie zapewnia wystarczająco mocnych ram dla ochrony ostatnich enklaw najcenniejszych lasów w Europie.

Lasy to najbardziej bioróżnorodne i wiążące największą ilość węgla ekosystemy lądowe, które są kluczowe dla przeciwdziałania kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu. Ich ochrony chce także społeczeństwo. W Polsce 84% osób opowiada się za powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego a już w ponad 250 miejscach obywatele ubiegają się o powstrzymanie wycinek w cennych dla nich lasach.

Aby potwierdzić rolę UE jako lidera ochrony klimatu i bioróżnorodności, Parlament Europejski powinien wysłać zdecydowany sygnał poparcia dla ochrony lasów. Szczególnie ważną kwestią jest wprowadzenie moratorium na wycinki a następnie objęcie ścisłą ochroną wszystkich zachowanych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów. Tylko to pozwoli raz na zawsze zatrzymać niszczenie miejsc takich jak Puszcza Białowieska. Aby zmniejszyć presję na lasy potrzebne będzie również odejście od subsydiowania spalania biomasy leśnej dla wytworzenia energii i zaliczania jej do osiągania celów klimatycznych przez Państwa Członkowskie UE. W UE obecnie spalane jest 50% zużywanego drewna a subsydia dla biomasy leśnej wynoszą ok. 7 mld EURO rocznie. Tymczasem spalanie biomasy leśnej nie jest neutralne klimatycznie i prowadzi do degradacji ekosystemów leśnych. Wreszcie realna ochrona lasów Wspólnoty powinna opierać się na dobrze skonstruowanej Strategii Leśnej, której priorytetem musi być ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Apeluję do Państwa o wysłuchanie głosu nauki oraz społeczeństwa i zagłosowanie za poprawkami zapewniającymi skuteczną ochronę lasów. Zwracam Państwa szczególną uwagę na kompromisowe poprawki 6, 6a, 23 i 24, które przegłosowane powinny być w pierwotnej formie, zgodnie z brzmieniem zestawienia kompromisowych poprawek z dnia 17.05.21.

Z wyrazami szacunku,


List zostanie wysłany w poniższej wersji anglojęzycznej:


Dear Member of the European Parliament,

I am writing to ask you to support strong forest protection in the EU Biodiversity Strategy for 2030 in the vote of the ENVI Committee of the European Parliament on 27.05.2021.

In particular, I kindly ask you to vote in favour of the following amendments to the European Parliament's own initiative draft report on the Biodiversity Strategy as they stand in line with the compromise of 17.05.21:

  • No. 6 on the mapping and strict protection of primary and old-growth forests,
  • No. 6A regarding a moratorium on logging in primary and old-growth forests,
  • No. 23 on the need to prioritise biodiversity and climate protection in the EU Forest Strategy,
  • No. 24 on the need to align EU regulations on the use of biomass for energy production with the Biodiversity Strategy and Climate Law.

The adoption of the above-mentioned amendments is threatened by the tabling of alternative amendments by the European People's Party and the European Conservatives and Reformists, the content of which does not provide a sufficiently strong framework for protecting the last remnants of Europe's most valuable forests.

Forests are the most biodiverse and carbon-dense terrestrial ecosystems and are key to tackling the climate and environmental crisis. Their protection is also supported by society. In Poland, 84% of people are in favour of enlarging the Białowieża National Park. In more than 250 places citizens are petitioning for a halt to logging in forests they consider important.

To confirm the EU's role as climate and biodiversity protection leader, the European Parliament should send out a strong message of support for forest protection. A particularly important matter is the introduction of a moratorium on felling, and then the introduction of strict protection for all primary and old-growth forests preserved in the EU. Only this will make it possible to put an end to the destruction of places such as the Białowieża Forest once and for all. In order to reduce the growing pressure on forests, it will also be necessary to move away from subsidising the burning of forest biomass for energy production and counting it towards the achievement of EU Member States climate targets. Currently, 50% of the wood consumed in the EU is burned, and subsidies for forest biomass amount to around €7 billion per year. Meanwhile, the burning of forest biomass is not climate-neutral and leads to the degradation of forest ecosystems. Finally, viable protection of the Community's forests should be based on a well-structured Forest Strategy, the priority of which must be to protect biodiversity and the climate.

I am urging you to listen to science and civil society and to vote in favour of the amendments that will ensure the effective protection of forests. We draw your attention in particular to the compromise amendments 6, 6a, 23 and 24, which should be voted through in their original form, as set out in the summary of compromise amendments of 17 May 2021.

Yours sincerely,

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Liczba wysłanych:

2738

Wysyłka zakończona.

Dziękujemy.

EUROPO! CHROŃ NASZE LASY