Zatrzymajmy wylesianie Świata!

Wzywamy Unię Europejską do poparcia ambitnego unijnego rozporządzenia w sprawie wycofania z europejskiego rynku produktów przyczyniających się do wylesiania. Nie chcemy w sklepach Unii Europejskiej produktów, które przyczyniają się do niszczenia lasów i łamania praw rdzennych społeczności.


Do Ministrów UE, Komisarzy UE i Posłów do Parlamentu Europejskiego


Wzywamy Państwa do poparcia ambitnego unijnego rozporządzenia w sprawie importu produktów związanych z wylesianiem. Nie chcemy w sklepach Unii Europejskiej produktów, które zostały wytworzone kosztem lasów i bez poszanowania praw rdzennych społeczności.


Dlaczego to jest ważne?

Wylesianie przyspiesza masowe wymieranie gatunków i pogłębia kryzys klimatyczny, którego skutki już dziś odczuwamy – również w Polsce. Coraz częstsze fale upałów, dotkliwsze susze, pożary, huraganowe wiatry, gwałtowne burze i powodzie, dotykające Europę i państwa na całym świecie są dowodem na to, że nie mamy czasu do stracenia. Co 2 sekundy z powierzchni Ziemi znika las wielkości boiska do piłki nożnej. To niepowetowana strata dla dzikiej przyrody, ludzi, którzy od pokoleń żyją w sąsiedztwie tych lasów i dla nas wszystkich.

Nowe rozporządzenie to historyczna okazja, by ograniczyć do minimum negatywny wpływ Unii Europejskiej na lasy i inne cenne ekosystemy spoza Europy. Dlatego apelujemy do Państwa o szybkie przyjęcie ambitnego rozporządzenia w sprawie importu na rynek Unii Europejskiej produktów, których wytworzenie przyczynia się do wylesiania.

Aby obowiązujące przepisy były skuteczne, ostateczny tekst Rozporządzenia musi obejmować:

  1. Produkty, które w znacznym stopniu przyczyniają się do wylesiania, tj.: wołowina, kakao, kawa, soja, olej palmowy, drewno, kauczuk, kukurydza, wieprzowina, mięso owiec, kóz i drobiu oraz produkty, które są z nich wytwarzane. Oznaczać to będzie, że w naszych sklepach będą dostępne wymienione grupy produktów – jednak nie od producentów, których działalność doprowadziła do wycinki lasów spoza Europy.
  2. Transparentne i rzetelne definicje obowiązujące w całej Unii Europejskiej – szczególnie „wylesiania” i „degradacji lasów”.
  3. Ochronę tzw. „innych obszarów zalesionych” (tereny zadrzewione, ale oficjalnie nieuznane za lasy) i zobowiązanie do rozszerzenia w przeciągu jednego roku ochrony na inne ekosystemy, takie jak np. sawanny.
  4. Ochronę praw rdzennej ludności, społeczności lokalnych, a także obrońców praw środowiskowych i praw człowieka, jak również prawa do wcześniejszego, dobrowolnego i świadomego udzielania zgody m.in. na dzierżawę lub sprzedaż gruntu.
  5. Transparentne obowiązki spoczywające na operatorach handlowych, które zapewnią identyfikację geolokalizacyjną produktów, pozwalającą na prześledzenie pełnych łańcuchów dostaw tych produktów do UE.
  6. Uznanie certyfikatów wprowadzanych przez organizacje zewnętrzne jako „informacji uzupełniających”. Nie powinny one zwalniać operatorów handlowych z ich obowiązków w zakresie zachowania należytej staranności.
  7. Równe obowiązki zachowania należytej staranności dla instytucji finansowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  8. Zdecydowane i kompleksowe przepisy obejmujące: obowiązkowe kontrole poziomu zgodności, jednolite kary a także określone mechanizmy zgłaszania obaw i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
  9. Zakaz użytkowania w celach produkcyjnych terenów wylesionych po 31 grudnia 2019 r.
  10. Działania na rzecz wspierania narażonych na szczególne ryzyko grup z państw produkujących, z wyszczególnieniem: rdzennej ludności, społeczności lokalnych, kobiet, małych gospodarstw oraz organizacji obywatelskich.