Uzupełnij brakujące dane
Tyle podpisało osób: 6312

 

NIE dla wycinki Sarniego Stoku

 

Sz. P. Prezydent Miasta Bielsko-Białej Jarosław Klimaszewski

Zwracam się do Pana z apelem o wydanie decyzji odmownej dla pozwolenia na budowę spółce Art-City Eko Park Sp. z o.o. z Krakowa dla przedsięwzięcia budowlanego „Budowa zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej ul. Okrężna”. Nie zgadzam się na niszczenie cennej przyrody i bezpieczniejszej przyszłości mojej i przyszłych pokoleń, kosztem deweloperskiego zysku.

Dlaczego to jest ważne?

  • inwestycja nie została właściwie oceniona, co do jej wpływu na środowisko naturalne, to zaś prowadzić będzie do nieodwracalnego zniszczenia chronionych prawem elementów środowiska naturalnego przyrody (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dwukrotnie podkreślała konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji, co ostatecznie nie zostało zrealizowane);
  • drzewa dziuplaste znajdujące się na obszarze inwestycji są miejscem bytowania i gniazdowania ptaków podlegających ochronie prawnej;
  • przedsięwzięcia o tak dużym stopniu ingerencji w przyrodę nie powinny być planowane na terenach tak cennych przyrodniczo;
  • wycinka drzew i likwidacja terenów cennych przyrodniczo w czasach coraz bardziej dotkliwych w skutkach zmian klimatu, w dodatku w mieście zmagającym się z problem smogu i zasobami wodnymi byłaby decyzją antyprzyrodniczą i antyspołeczną;
  • obecność drzew w pejzażu obniża znacznie poziom stresu, napięcia, przemocy i agresji. Mieszkańcy Bielsko-Białej potrzebują terenów zielonych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego;
  • tereny zielone są mieszkańcom niezbędne, bez nich nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie człowieka narażonego w codziennym życiu na wysoką ilość czynników stresogennych takich jak: hałas, szybkie tempo życia, przeciążenia w pracy zawodowej, przemoc itp.

Biorąc to wszystko pod uwagę apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu zatrzymania inwestycji na Sarnim Stoku.