Uratujmy 300 drzew!

 

Sz. P. Starosta Krakowski Wojciech Pałka
Sz. P. Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan

 

Zwracam się do Państwa z apelem o zatrzymanie wycinki ponad 300 drzew w tym przynajmniej osiemnastu o wymiarach pomnikowych w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej w gminie Zabierzów z Balic do Aleksandrowic Zgoda na realizację inwestycji wydana została bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i bez rozważenia alternatywnych rozwiązań. Spowoduje to nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym i będzie miało negatywne skutki także dla lokalnej społeczności. Dlatego apeluję o wstrzymanie prac, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wzięcie pod uwagę innych możliwości realizacyjnych.

Z poważaniem

 

Dlaczego to jest ważne?

  • inwestycja nie została właściwie oceniona, co do jej wpływu na środowisko naturalne, to zaś prowadzić będzie do nieodwracalnego zniszczenia chronionych prawem elementów środowiska naturalnego, takich jak drzewa stanowiące pomniki przyrody oraz chronionych prawem miejsc gniazdowania ptaków objętych ochroną prawną;
  • inwentaryzacja przyrodnicza z dnia 28 kwietnia 2022 r. wykazała, że drzewa przeznaczone do wycinki są miejscem gniazdowania ptaków podlegających ochronie prawnej;
  • co najmniej 18 z tych drzew ma wymiary pomnikowe – to rzadkość, którą należy chronić, bo na osiągnięcie takiego wieku drzewa, musimy czekać przynajmniej kilka pokoleń;
  • przedsięwzięcie o tak dużym stopniu ingerencji w przyrodę powinno zawierać alternatywne rozwiązania, których jednak inwestor nie przedstawił;
  • w proponowanej postaci ścieżka rowerowa dla rowerzystów będzie niebezpieczna i niewygodna, ponieważ zostanie przecięta licznymi wjazdami do strefy ekonomicznej;
  • lepszym rozwiązaniem byłoby chociażby wybudowanie ścieżki rowerowej po drugiej stronie alei drzew a chodnika dla pieszych od strony części usługowej. Dzięki temu powstałaby zacieniona, zielona ścieżka, oddzielona od samochodów, a bezcenne drzewa zostałyby uratowane;
  • wycinka ponad 300 drzew w czasach coraz bardziej dotkliwych w skutkach zmian klimatu, w dodatku w gminie zmagającej się z problem smogu i zasobami wodnymi byłaby decyzją antyprzyrodniczą i antyspołeczną;
  • obecność drzew w pejzażu obniża znacznie poziom stresu, napięcia, przemocy i agresji, co również wpływa pozytywnie na użytkowników dróg, potwierdzają to badania w kilku krajach europejskich – statystycznie częściej wypadki zdarzają się na drogach pozbawionych drzew;
  • inwestycja jest współfinansowana z pieniędzy unijnych, dlatego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pieniądze będą musiały zostać zwrócone.