Petycje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Polowania nie dla dzieci

Prośba o poparcie obywatelskiej inicjatywy wprowadzenia zakazu uczestnictwa osób nieletnich w polowaniach.

Sz. P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Prośba o poparcie obywatelskiej inicjatywy wprowadzenia zakazu uczestnictwa osób nieletnich w polowaniach

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu podpisanych niżej Obywatelek oraz Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz członków, pracowników i ekspertów organizacji społecznych, zwracamy się z prośbą o poparcie obywatelskiej inicjatywy wprowadzenia całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach na dzikie zwierzęta i skodyfikowania go w ustawie Prawo łowieckie. Zakaz ten powinien objąć wszelkie czynności łowieckie związane z polowaniem – zabijaniem, przemocą i cierpieniem zwierząt.

Dzieci biorące udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, są obecne przy uśmiercaniu zwierząt; uczestniczą też w nagankach, tropieniach, ściganiu rannej zwierzyny i jej dobijaniu. Są też świadkami patroszenia zwłok, ich rytualnego układania po polowaniu (pokot), znakowania i transportu ciał. Tego wszystkiego doświadcza regularnie nawet kilkadziesiąt tysięcy kilku- i kilkunastolatków.

Wprowadzenie zakazu ma również na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. W ostatnich latach media wielokrotnie donosiły o wypadkach, gdy od myśliwskich kul ginęły lub ranione były dzieci towarzyszące w polowaniu lub naganiające zwierzęta w czasie polowań zbiorowych.

Wskazując na zagrożenie dobra dzieci uczestniczących w polowaniach, zwracamy uwagę na zapis art. 72 Konstytucji: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Uczenie dzieci, że zadawanie cierpienia i śmierci zwierzętom może być rozrywką, bezdyskusyjnie spełnia kryteria demoralizacji, a narażanie na widok tego – okrucieństwa.

Obecna sytuacja oraz stan prawny są sprzeczne także z Konwencją o prawach dziecka ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku. Przemoc psychiczna doznawana przez dzieci uczestniczące w polowaniach jest krzywdą, której dopuszczenie i zadawanie wymaga od Polski „podjęcia wszelkich właściwych kroków” w celu jej ukrócenia.

Zakaz udziału dzieci w polowaniach powinien zostać pilnie wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Dalszy brak takiego przepisu winien być uznany za rażącą niekonsekwencję ustawodawcy i zamierzone łamanie Konstytucji RP oraz praw dziecka wyrażonych w Konwencji.

Psychologowie zwracają uwagę, że udział dzieci w polowaniach i obecność przy zabijaniu zwierząt, w imię niejasnych dla nich intencji, jest szkodliwe i niedopuszczalne ze względu na rozwojową niedojrzałość psychiczną dzieci. – Uczestnictwo dzieci w wysoce zorganizowanych i technologicznie zaawansowanych procedurach masowego zabijania zwierząt rani i deformuje ich naturalną wrażliwość, zdolność do współczucia i empatii, a także szacunek dla świata przyrody. Dlatego właśnie w programach edukacyjnych szkół podstawowych i średnich nie umieszcza się przecież wycieczek do rzeźni – zauważa psycholog, Wojciech Eichelberger.

Ze względu na rolę i odpowiedzialność nas – dorosłych – nie wolno dopuścić do sytuacji, w której zgodnie z polskim porządkiem prawnym, dzieci nadal będą mogły legalnie brać udział w polowaniach.

Konieczność legislacyjnego rozwiązania opisanego wyżej problemu dostrzega również Rzecznik Praw Dziecka, który w dniu 24 marca br. poinformował nas, że w pełni podziela nasze opinie i przyłącza się do naszych postulatów.

Szanowny Panie Prezydencie, apelujemy o poparcie przedstawionej inicjatywy a także obietnicę, że zgłosi Pan weto do ustawy (nowelizacji Prawa łowieckiego), jeśli nie będzie zawierało wyrażonego wprost zakazu uczestniczenia dzieci w polowaniach.

[PODPISUJĘ]

oraz

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
Komitet Ochrony Praw Dziecka Polski
Fundacja Dzieci Niczyje