Petycje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Po wysłaniu 2 765 000 maili do posłów o uwzględnienie postulatów strony społecznej w nowelizacji prawa łowieckiego, serwer pocztowy Sejmu zablokował naszą akcję. Wysyłkę listów do Posłów kontynuujemy TUTAJ. Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!

 

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Apeluję, aby podczas trwającej nowelizacji prawa łowieckiego uwzględniono głos Polek i Polaków i wprowadzono do ustawy oczekiwane przez społeczeństwo postulaty.

Ponad 81% Polaków uważa, że ochrona własności prywatnej jest ważniejsza niż wykonywanie polowań, wskazując na niedopuszczalność tworzenia obwodów łowieckich na prywatnym gruncie bez zgody właściciela. Prawie 79% Polaków nie życzy sobie karania za utrudnianie polowań, wskazując na nadrzędność swobodnego dostępu obywateli do lasów, pól i łąk. Aż 78% Polaków opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Szkodliwa dla ludzi i przyrody nowelizacja prawa łowickiego według projektu ministra Szyszki ma zostać przyjęta przez Podkomisję już 9 stycznia 2018 r. W toku prac legislacyjnych kierowanych przez posłankę Annę Paluch odrzucono wszystkie postulaty strony społecznej. Projekt ministra Szyszki zawiera szereg nieprawidłowości, jest niezgodny z Konstytucją RP, prawem unijnym i umowami międzynarodowymi.

To od Państwa decyzji zależy, czy będą Państwo rzecznikiem społeczeństwa czy lobby myśliwych. Proszę o zagłosowanie przeciwko złemu prawu łowieckiemu pisanemu pod dyktando wąskiej grupy interesów.

Przypominam nasze najważniejsze postulaty:

 1. Ochrona konstytucyjnego prawa własności - możliwość skutecznego wyłączania prywatnej ziemi spod reżimu polowań bez konieczności uzasadniania tego przed sądem.
 2. Wprowadzenie obowiązku informowania o planowanych polowaniach w publicznie dostępnej elektronicznej książce ewidencji polowań.
 3. Zwiększenie minimalnej odległości polowań od zabudowań mieszkalnych ze 100 metrów do 500 metrów, ze względu na bezpieczeństwo ludzi.
 4. Wprowadzenie obowiązku regularnych badań: psychologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych dla myśliwych.
 5. Wprowadzenie zakazu polowania w obecności dzieci do 16 roku życia.
 6. Wykreślenie „kultywowania tradycji łowieckich” jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych.
 7. Wprowadzenie obowiązkowego badania wpływu polowań na przyrodę.
 8. Włączenie strony społecznej do procedury zatwierdzania planów łowieckich.
 9. Wprowadzenie całkowitego zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w celu m.in. skutecznego przeciwdziałania epidemii ASF.
 10. Wprowadzenie zakazu używania toksycznej dla ludzi i środowiska amunicji ołowianej.
 11. Wprowadzenie zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków łowczych i psów myśliwskich.
 12. Wprowadzenie generalnego zakazu polowań zbiorowych ze względu na ich wyjątkowo szkodliwe oddziaływania na przyrodę, w tym na wiele gatunków chronionych.

Lobby myśliwskie już wprowadziło tylnymi drzwiami skandaliczne przepisy, które oddają im władzę nad lasami w Polsce: od 2018 r. możliwe są polowania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz karanie obywateli pod pretekstem utrudniania polowań. Oznacza to, że prawo myśliwego stało się w Polsce nadrzędne wobec prawa nas wszystkich do swobodnego korzystania z lasów, łąk i pól oraz należytej ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Obecna nowelizacja prawa łowieckiego może cofnąć te skandaliczne zmiany oraz wprowadzić oczekiwane przez stronę społeczną rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ludzi, należytą ochronę przyrody i poszanowanie praw obywatelskich.

Liczę na Państwa głos w tak ważnej, naszej wspólnej sprawie.

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej.

Z poważaniem

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Serwer pocztowy Sejmu po 2,7 milionowym mailu zablokował naszą akcję. Podpisz list do posłów TUTAJ